Näringslivets resor och transporter på Södertörn

Väg 73 Foto HG Bild

Södertörnskommunerna har under hösten 2018 påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Just nu sker stora förändringar i Stockholmsregionen och på Södertörn genom att Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn byggs, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt tas en analys över framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn fram. Analysen ska visa på bl a restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik. Vi gör ett avstamp i RUFS 2050 och fördjupar sedan den regionala bilden. Resultatet blir ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Tillväxtverket medfinansierar analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande
samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida om Näringslivets resor och transporter på Södertörn.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster