Yttranden 2014-2007

2014-01-14 Södertörnskommunernas yttrande över Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn (TRV 2013/29212)
Ladda ner dokumentet

2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län
Ladda ner dokumentet

2013-03-22 Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2
Ladda ner dokumentet

2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025
Ladda ner dokumentet

2012-03-30 Gemensamt remissvar på Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram
Södertörnskommunerna ställer sig positiva till det generella upplägget till regionalt trafikförsörjningsprogram där RUFS 2010 på ett självklart sätt använts som en viktig utgångspunkt. Det är ur kommunernas perspektiv avgörande att landstinget samordnar å ena sidan sin regionplanering och å andra sidan kollektivtrafikens utförande.
Ladda ner dokumentet

2012-03-01 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder
Till Trafikverket: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder. Förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.
Ladda ner dokumentet

2011-11-81 Svar på remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1
Svar på remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen.
Ladda ner dokumentet

Spårväg syd – en infrastruktursatsning för hela Södertörn och södra Stockholm
Spårväg syd är en viktig infrastruktursatsning för hela Södertörn och södra Stockholm och en förutsättning för att den önskade utvecklingen av Stockholmsregionen till en flerkärning region med regionala stadskärnorna ska bli av. Spårväg syd har stöd i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021, RUFS 2010, Södertörns utvecklingsprogram och Söderortsvisionen.
Ladda ner dokumentet

2009-10-05 RUFS 2010 - gemensamt Södertörnsyttrande, oktober 2009
Under hösten 2008 genomfördes ett omfattande regionalt samråd om förslag till ny Regional Utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS 2010. Nu är ett bearbetat förslag utställt. Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö har ett organiserat samarbete kring verksamhetssamverkan och regional utveckling. Vi undertecknade kommuner har i det här yttrandet samlat våra gemensamma synpunkter på RUFS 2010 och på den regionala utvecklingen framöver. Kommunerna lämnar också var för sig egna synpunkter.
Ladda ner dokumentet

2008-06-24 Beslut om förstudie: matchningsprojektet
Ansökan om stöd från Europeiska socialfonden.
Ladda ner dokumentet

2008-01-29 Transportinfrastruktur
Yttrande över remiss: Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019.
Ladda ner dokumentet

2007-04-12 Investeringar väg och järnväg
Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg.
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster