Yttranden 2007-2014

Yttranden gjorda av Södertörnskommunerna 2007-2014.

2014-01-14
Södertörnskommunernas yttrande över Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn (TRV 2013/29212) , 217.1 kB.

2013-05-06
Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län , 208.7 kB.

2013-03-22
Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2 , 245.7 kB.

2013-02-06
Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 , 145.9 kB.

2012-03-30
Gemensamt remissvar på Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram , 216.5 kB.
Södertörnskommunerna ställer sig positiva till det generella upplägget till regionalt trafikförsörjningsprogram där RUFS 2010 på ett självklart sätt använts som en viktig utgångspunkt. Det är ur kommunernas perspektiv avgörande att landstinget samordnar å ena sidan sin regionplanering och å andra sidan kollektivtrafikens utförande.

2012-03-01
Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder , 391.5 kB.
Till Trafikverket: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder. Förslag till lösningar fram till 2025 med utblick mot 2050.

2011-11-18
Svar på remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen , 308.7 kB.

Spårväg syd – en infrastruktursatsning för hela Södertörn och södra Stockholm , 206.4 kB.
Spårväg syd är en viktig infrastruktursatsning för hela Södertörn och södra Stockholm och en förutsättning för att den önskade utvecklingen av Stockholmsregionen till en flerkärning region med regionala stadskärnorna ska bli av. Spårväg syd har stöd i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021, RUFS 2010, Södertörns utvecklingsprogram och Söderortsvisionen.

2009-10-05
RUFS 2010 - gemensamt Södertörnsyttrande, oktober 2009 , 59.3 kB.
Under hösten 2008 genomfördes ett omfattande regionalt samråd om förslag till ny Regional Utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS 2010. Nu är ett bearbetat förslag utställt. Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö har ett organiserat samarbete kring verksamhetssamverkan och regional utveckling. Vi undertecknade kommuner har i det här yttrandet samlat våra gemensamma synpunkter på RUFS 2010 och på den regionala utvecklingen framöver. Kommunerna lämnar också var för sig egna synpunkter.

2008-06-24
Beslut om förstudie: matchningsprojektet. Ansökan om stöd från Europeiska socialfonden , 615.3 kB.

2008-01-29
Yttrande över remiss Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019 , 323.3 kB.

2007-04-12
Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg , 425.8 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster