Infrastruktur

Södertälje hamn

Södertälje hamn.

Infrastrukturen på Södertörn behöver utvecklas så att kontaktytorna stärks och Stockholmsregionen blir mer sammanhållen. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett robustare transportsystem som tål störningar bättre.

Det är viktigt att transportinfrastrukturen håller jämna steg med den befolknings- och ekonomiska tillväxt som pågår. Infrastrukturen behöver utvecklas så att tillgängligheten inom Stockholms län ökar och kontakten stärks med Mälardalen, övriga landet och våra grannländer.

Hållbara resor och transporter är av stor betydelse inom regionen. Satsningar på fossilfria bränslen, kollektivtrafik och ny teknik behövs därför tillsammans med den nya infrastrukturen.

Utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn kräver också utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik. Trafikströmmarna i regionen kan bli bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet större. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga målpunkter kan förbättras. De regionala stadskärnorna bör långsiktigt knytas samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på spår är stombusstrafik en lösning.

Tvärförbindelse Södertörn är den viktigaste tvärleden på Södertörn. Den behövs för att knyta samman de regionala kärnorna Kungens Kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Haninge. Tvärförbindelsen bidrar också till att stärka hela Stockholmsregionen genom en ökad tillgänglighet till kommunerna på Södertörn. Läs mer i faktabladet Hög tid för Tvärförbindelse Södertörn. , 606.2 kB.

Prioriterade infrastrukturprojekt

 • Tvärförbindelse Södertörn
 • Ny passage Södertälje kanal
 • Spårväg syd
 • Bytespunkt Flemingsberg
 • Infart Stockholm väg 73
 • Nynäsbanan – dubbelspår samt triangelspår Älvsjö
 • Ökad kapacitet på Svealandsbanan
 • Förbättrad järnvägsanslutning Södertälje hamn
 • Triangelspår mellan Västra stambanan/Svealandsbanan
 • Regionaljärnväg Södertörn
 • Strukturerade kollektivtrafiksatsningar
 • Cykelsatsningar på Södertörn
 • E4/E20 fler körfält vid Hallunda
 • Riksväg 57
 • Väg 226
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström