Södertörnskommunerna välkomnar regionens arbete med godstransporter

Gods i Södertälje Hamn

Lossning av godscontainrar i Södertälje hamn.

Södertörnskommunerna har yttrat sig över två remisser om godstrafik i Stockholms län, det är Regional godsstrategi från Stockholms läns landsting och Handlingsplan för godstrafik från Stockholm stad. I yttrandet till Stockholms läns Landsting önskar Södertörnskommunerna flera förtydliganden samt att frågorna om sårbarhet och digitalisering av hållbar infrastruktur lyfts. Detta skulle ge kommunerna ett mer konkret planeringsunderlag i sina verksamheter.

Det är positivt att godsstrategin från landstinget kopplar samman mål och prioriteringar med RUFS 2050 vilket sätter in godset i ett sammanhang. Dock kan strategin vara tydligare i frågan om klimatpåverkan vilket kan göras genom att minimera behovet av transport men även att godset transporteras på det mest resurseffektiva sätt. I stort beskrivs utmaningarna och strategiska områden mycket bra. De är relevanta och ger en bra utgångspunkt.

Södertörnskommunerna välkomnar också att Stockholm stad har tagit fram en handlingsplan för godstrafik. Godstrafiken och varuförsörjningen är regional till sin karaktär, där beslut i Stockholms stad påverkar godstransporter i övriga regionen och är beroende av infrastrukturen i övriga länet. Det hade därför varit positivt om handlingsplanen tydligare hade tagit avstamp i ett regionalt perspektiv.

Landstingets strategi anger att infrastrukturen för gods förväntas vara densamma år 2050 som idag. Detta instämmer Södertörnskommunerna inte i då det redan idag sker en rad förändringar av infrastrukturen för gods eftersom tillväxten
och därmed även kraven på infrastruktur för godstransporter ökar. Södertörnskommunerna saknar en beskrivning av regionens viktiga stråk och noder för godstransporter i strategin då det i framtiden kommer bli ett ökat tryck på att flytta ut centralt placerade godsfunktioner längre från Stockholm.

I handlingsplanen från Stockholms stad saknas konsekvenserna av att stor del av hamnverksamheten flyttar ut till Norviks hamn (i Nynäshamns kommun). En stor andel av transporterna från Norviks hamn kommer att transporteras med lastbil till målpunkter i övriga regionen och Stockholms stad. Tvärförbindelse Södertörn spelar en viktig roll i detta sammanhang genom att den binder samman väg 73 med Förbifart Stockholm (E4/E20). För att säkerställa kapacitet och robusthet för regionens godstransporter är det också viktigt att det byggs en ny motorvägspassage över Södertälje kanal.

Majoriteten av gods från utlandet anländer till Stockholmsregionen via sjöfart. Den kunskapen ger oss möjligheten att möta kapacitetsproblem och öka framkomligheten. I nya Norviks hamn och vid Södertälje hamn skulle t ex en
möjlig åtgärd kunna vara att lasta om till mindre pråmar för transporter till
centralt belägna kajer vilket ger effekten att en mindre andel gods fraktas på
vägar. Det är mycket positivt att Stockholms stad lyfter fram en satsning för
att möjliggöra och utveckla kust- och inlandssjöfarten.

Frågan om godstransporter är komplex och det rör sig om stora geografiska områden. Södertörnskommunerna anser att det är viktigt och nödvändigt att Stockholms läns landsting bör ta det regionala ansvaret för samordning,
tydligare utpekande av ansvariga organisationer och myndigheter, genomförande samt prioriteringar vilket ger förutsättning för konkretiseringar och aktivitetsskapande. Södertörnskommunerna är gärna med och bidrar i det kommande arbetet både tillsammans med Stockholms läns landsting och Stockholm stad.

Södertörnkommunernas yttrande på Stockholms läns landstings , 212.6 kB, öppnas i nytt fönster.
förslag till Regional godsstrategi. , 212.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Södertörnkommunernas yttrande på Stockholms stads förslag , 185.5 kB, öppnas i nytt fönster.
till Handlingsplan godstrafik. , 185.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström