Satsa på sjöfarten, satsa på Tvärförbindelse Södertörn

Bild

Just nu satsas miljardbelopp i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholm Norvik är tänkt att säkra varuförsörjningen till Stockholmsregionen och bidra till ett mer hållbart transportsystem med sjöfarten i fokus. Men då behövs också god infrastruktur på land.

Effekten av satsningen på den nya hamnen i Nynäshamn äventyras när Tvärförbindelse Södertörn försenas. Det menar Stockholms Hamnar, Stena Line, Destination Gotland, NCC och kommunstyrelserna i Nynäshamn, Haninge och Huddinge i en debattartikel som publicerades på svd.se den 4 november 2017. Läs den även här!

Länk till artikeln på svd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En satsning på Tvärförbindelse Södertörn är en satsning på sjöfart

Just nu satsas miljardbelopp i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholm Norvik kommer säkra varuförsörjningen till Stockholmsregionen och bidra till ett mer hållbart transportsystem med sjöfarten i fokus. När nu Tvärförbindelse Södertörn försenas kan denna positiva och hållbara utveckling äventyras.

Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största konsumtionsområde. Idag fraktas den största delen av de varor som ska hit via hamnar i södra och västra Sverige, för att sedan lastas om och transporteras långa sträckor på väg- och järnväg genom landet. Om bara 2,5 år – 2020 - står den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn, i Nynäshamns kommun, klar. Den nya hamnen skapar förutsättningar att istället ta godset sjövägen direkt till Stockholmsregionen.

Detta gods kräver dock en kort landtransport till sin slutdestination. Även om Stockholm Norvik kommer ha en järnvägsanslutning så kommer tyvärr inte allt gods gå på järnväg. Därför krävs kapacitetsstarka, moderna väganslutningar för framtidens transporter som länkar ihop den långväga sjötransporten med en kort, regional transport på väg. Idag saknas en av de viktigaste länkarna i detta system – Tvärförbindelse Södertörn.

I Trafikverkets förslag på nationell plan för transportinfrastrukturen för 2018-2029 framgår att finansiering för Tvärförbindelse Södertörn saknas för hela projektet och att förbindelsen försenas och kommer att stå klar först efter 2029. Då har Stockholm Norvik varit i drift i ungefär 10 år.

Den starka tillväxten i Östersjöområdet gör vår region intressant för många internationella aktörer och påverkar både handeln och sjötransporterna. Detta märks genom ett ökat tryck i våra hamnar genom kraftigt ökade godsvolymer. Som en följd av den stabilt växande efterfrågan öppnade Stena Line i oktober en ny linje mellan Gdynia och Nynäshamns hamn. Även den inhemska trafiken ökar. Destination Gotland, som på uppdrag av svenska staten driver trafiken mellan Nynäshamn och Visby, ser också stora trafikökningar de senaste åren, och satsar hårt på att öka trafiken av både passagerare och gods även framåt, inte minst genom nya fartyg med ökad kapacitet.

Stockholms Hamnar investerar 3,6 miljarder kronor i Stockholm Norvik för att möta den ökande efterfrågan. Containerverksamheten i hamnen kommer drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer, vars etablering innebär investeringar i liknande belopp. I anslutning till hamnen utvecklar NCC en ny företags- och logistikpark, vilket ytterligare stärker området som ett viktigt logistiknav för regionen. Omkringliggande kommuner möjliggör utvecklingen genom att planlägga och iordningställa stora markområden för gods- och logistikverksamhet.

Tvärförbindelse Södertörn är en viktig pusselbit för att lösa regionens tillväxt-, transport- och klimatmål. Tvärförbindelsen är oerhört värdefull för att nå den fulla nyttan av Stockholm Norvik. Med långväga sjötransporter som kopplar ihop med regionala moderna vägtransporter har vi allt att vinna och vi kan skapa transportkedjor som är hållbara i alla led. Stockholms Hamnar, näringslivet och Södertörnskommunerna har dragit sitt strå till stacken. Det är dags för staten att ta sitt ansvar och bygga ut den anslutande infrastrukturen på ett förnuftigt och hållbart sätt. Vattenvägarna är klara och till sjöss finns inga köer. Satsa på hållbara sjöburna transporter genom att satsa på Tvärförbindelse Södertörn.

Johan Castwall, VD Stockholm Hamnar

Niclas Mårtensson, VD Stena Line

Christer Bruzelius, VD Destination Gotland

Anders Björklund, Head of Project Finance, NCC

Patrik Isestad (S), Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

Daniel Dronjak (M), Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge

Meeri Wasberg (S), Ordförande i kommunstyrelsen Haninge

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström