Gemensamt svar på utställningsförslaget RUFS 2050

Södertörnskommunerna har nu tagit ställning till utställningsförslaget RUFS 2050. Förslaget har utvecklats väl, men färre och tydligare delmål skulle underlätta ett effektivt genomförande. Ett ”kontrakt” mellan så många aktörer behöver starka och tydliga styrsignaler.

Södertörnskommunerna ser i utställningsförslaget en välkomnad tydligare målbild jämfört med samrådsförslaget. Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning (Se gemensamt yttrande på det tidigare samrådsförslaget , 378 kB.).

Däremot upplevs delmålen som för många och inte tillräckligt genomarbetade. Om RUFS 2050 ska fungera som ett gemensamt kontrakt för Stockholmsregionens utveckling måste det egna tolkningsutrymmet begränsas. Många aktörer blir inblandade i planens genomförande och att målen är tydliga och kommuniceras väl och ofta är därför avgörande för ett effektivt genomförande av planen.

Södertörnkommunerna önskar framför allt en tydligare trafikstrategi. Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop kommunerna och nå de regionala stadskärnorna. Utan god tillgänglighet kan inte Södertörns starka tillväxtspotential tas till vara. Ouppdaterad statistik gör att RUFS inte tar tillräckligt hänsyn till den starka utveckling som skett på Södertörn de senaste åren
Läs mer om Södertörns utveckling.

Frågor om integration och social hållbarhet behöver också förtydligas.

Södertörnskommunernas gemensamma yttrande , 582.7 kB. (pdf)

De åtta kommunerna lämnar också egna synpunkter och deltar gärna i det fortsatta arbetet inför antagande av RUFS 2050.

Om RUFS 2050

RUFS –Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – tas fram av landstingets tillväxt- och regionplanenämnd. Ett första förslag var ute på samråd under 2016 och ett vidareutvecklat förslag ställdes ut för granskning fram till 3 november 2017.

RUFS 2050 innehåller:

  • En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
  • Sex utmaningar inför framtiden
  • Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
  • Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
  • Åtta regionala prioriteringar

Läs mer om utställningsförslaget RUFS 2050, visionen, mål, delmål och prioriteringar Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström