Utvecklingsprogram, 2013

Bild från Södertörns högskola. Foto: Maja Brand

Högskolornas roll i de tre regionala stadskärnorna Haninge, Södertälje och Flemingsberg ska stärkas så att näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses.

Södertörns utvecklingsprogram reviderades senast år 2013. Flera av de planerade aktiviteterna och projekten är nu genomförda. En förnyad utvecklingsplan ska tas fram efter valet 2018.

Infrastruktur

Utnyttja den nya infrastrukturen

 • Vi verkar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de regionala stadskärnorna.
 • Vi kartlägger olika aktörers roller i syfte att få till de sex identifierade kollektivtrafiksatsningarna av regional betydelse.
 • Vi utreder vilka behov som finns på Södertörn ur ett regionalt och transportslagsövergripande perspektiv.
 • Vi tar fram argument för objekten och illustration som visar bebyggelse- och näringslivsutveckling i samverkan med förbättrad infrastruktur.

Läs mer om aktuella infrastrukturfrågor i regionen.

Näringsliv och högskola

Höj utbildningsnivån på Södertörn

 • Vi ökar andel elever som lämnar gymnasiet med slutbetyg.
 • Vi ökar övergången av antal elever från gymnasieskola till eftergymnasial utbildning (universitet, högskola och yrkeshögskoleutbildningar (YH)).
 • Vi ökar andelen kommuninnevånare med eftergymnasial utbildning.

Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv

 • Vi verkar för att högskolornas roll i de tre regionala stadskärnorna Haninge, Södertälje och Flemingsberg stärks och att näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses.
 • Vi förbättrar näringslivsklimatet på Södertörn.
 • Vi arbetar för att Södertörn blir en region av nationell och internationell betydelse inom områdena Life science/medicin. Detta sker genom att vi arbetar för att Flemingsberg ska bli ett nationellt medicinskt-tekniskt centrum och att Södertälje och Flemingsberg har Life science forskning av volym och betydelse.
 • Vi arbetar för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva företag och forskningskluster på Södertörn.

Läs mer om arbetet med att stärka näringsliv och högskola i regionen.

Olikhet och mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte

 • Vi tar vara på Goda Exempel från Matchning Södertörn och införlivar dem i kommunernas arbete.
 • Vi samarbetar för att mäta effekten och konsekvensen för kommunerna av etableringsreformen.

Läs mer om vad utvecklingsprogrammet säger om arbetet med olikhet och mångfald i regionen.

Klimat

Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle

Vi visar vår ambition att vara en region som ställer om energianvändningen bort från fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.

 • Vi genomför en omställning till samordnad varudistribution.
 • Vi arbetar för en förstärkt infrastruktur för förnybara drivmedel.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler