sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Samordnad varudistribution

Bakgrund

Stockholmsregionen växer starkt vilket innebär att behoven av varor och tjänster ökar och därmed även godstransporterna. För att minska utsläppen från transporterna och för att minska trängseln på länets vägar måste transportarbetet minska. Det är en stor utmaning att minska transportarbetet samtidigt som befolkningen ökar.

Att minska transportarbetet genom att samordna godstransporterna är ett av flera verktyg för att nå målet om minskade koldioxidutsläpp. Förutom minskad klimatpåverkan bidrar ett minskat antal godstranporter till minskade utsläpp av kvävedioxid och partiklar samt en ökad trafiksäkerhet.

I dag finns stora problem i Stockholms län med överskridanden av luftkvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar. Mätningar i länet visar på att en betydande del av de hälsoskadliga utsläppen kommer från de tunga dieseldrivna fordonen.

Projektets genomförande

En förstudie genomfördes under år 2012 i syfte att kartlägga förutsättningarna för en övergång till samordnad varudistribution gällande transporter till kommunala verksamheter i samtliga kommuner på Södertörn.

Södertörnskommunerna består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Tillsammans omfattar Södertörn över en halv miljon invånare, vilket är lika stort som Göteborg.

I början av år 2013 togs beslut i respektive kommunstyrelse om att genomföra en förändring av transportsystemet. Våren 2015 anslöts de första kommunerna till samordningen och i oktober 2015 var samtliga kommuner anslutna. Livsmedel var den varugrupp som projektet först anslöt till samordningen och allt eftersom ansluts fler varugrupper och leverantörer.

Samordnade varutransporter innebär att varuleverantörerna levererar sina varor till en omlastningscentral. Varorna körs sedan ut enligt ett körschema, inom och mellan kommunerna. Tidigare körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive beställare vilket orsakade många transporter.

Widrikssons Åkeri AB är upphandlad logistikpartner för den samordnade varudistributionen. Transporterna som ingår i samordningen drivs till största del med biogas och biodiesel, vilket har mer än halverat koldioxidutsläppen.

Under år 2016 distribuerades cirka 1 330 153 kg livsmedel/månad, fördelat på drygt 400 rutter och ca 3826 stopp/månad inom samordningen på Södertörn. Antalet rutter ökar allt eftersom fler leverantörer ansluts och volymerna ökar. Totalt ingår drygt 1900 verksamheter i samordningen vid årsskiftet 2016/17.

En extern utvärdering av projektets samhällsekonomiska nytta kommer att ske under år 2017. Utvärderingen finansieras av Energimyndigheten och leds av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med de ingående Södertörnskommunerna och den upphandlade distributören Widrikssons Åkeri AB samt IVL Svenska miljöinstitutet.

Södertörnsprojektet är i dag landets största samordningsprojekt och går nu under år 2017 in i en förvaltningsorganisation.

För mer information ta gärna kontakt med Jenny Bejker via e-post jenny.bejker@huddinge.se eller telefon 08-535 313 65.

Kontaktpersoner

Jenny Bejker för Södertörnskommunerna
För Widrikssons: Thomas Hanbo och Johan Brolund

Lokala kontaktpersoner

Botkyrka: Gunilla Isgren och Evelina Eklund Dahane
Haninge och Nynäshamn: Gunilla Sjölén
Huddinge: Jenny Bejker och Therese Heinonen
Nykvarn: Adam Bergman
Salem: Jan Lorichs
Södertälje: Anders Bång
Tyresö: Anneli Törnkvist och Lisa Kellner 

Sidan skapades den 19 juni 2017.

Senast uppdaterad den 20 juni 2017.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Film och nyhetsinslagStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden