sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Hållbart byggande på Södertörn

Gemensamma riktlinjer för hållbart byggande på Södertörn

Slutsatser från förstudien

För att effektivt kunna styra mot hållbart byggande i framtiden bör gemensamma krav och riktlinjer fastställas i ett politiskt beslut där det tydligt kommuniceras att styrdokumentet ska användas i all byggnation inom kommunerna. Det är viktigt att dessa krav inte betraktas som för-handlingsbara, vare sig hos politiker eller hos tjänstemän.

Rekommendationer

Förstudien rekommenderar att Södertörnskommunerna baserar sina krav och riktlinjer på betygsnivån guld i Miljöbyggnad eller motsvarande nivå i annat vedertaget certifieringssystem. Undantag bör göras för vissa inomhusmiljökrav i Miljöbyggnad då dessa kan stå i konflikt med energikrav. Vad gäller energikrav vid nybyggnation bör nivån på regler och riktlinjer skärpas gentemot Miljöbyggnad, nivå guld. Här föreslås att energikrav kopplas till svensk passivhusstandard, enligt definition av FEBY, 2012. Vid ombyggnation bör energikraven följa Miljöbyggnad, nivå Guld.

Utöver specifika kravnivåer vad gäller energi föreslås att livscykelkost-nadskalkyler (LCC) alltid ska ligga som grund för val av energisystem i byggnader.

Gemensamma riktlinjer för grönstruktur

Slutligen föreslås även gemensamma riktlinjer vad gäller grönstruktur. Vid planering av nya bostadsområden bör:

  1. minst ett 2 hektar stort grönområde finnas inom 300 meter
    från hemmet utan barriärer
  2. minst ett 20 hektar stort grönområde finnas inom 2 km
  3. minst ett 100 hektar stort grönområde finnas inom 5 km

 

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Gemensamma miljökrav vid nybyggnationer i samtliga södertörnskommuner.

Tidplan


Budget


EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Länsstyrelsen har finansierat förstudien.

Projektorganisation


Miljöstrateger i de åtta Södertörnskommunerna.


Sidan skapades den 12 november 2012.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Kontaktpersoner

Ta gärna kontakt med oss i nätverket av miljöstrateger på Södertörn som består av:

Botkyrka: Ingrid Molander och Gunilla Isgren,
ingrid.molander@botkyrka.se
gunilla.isgren@botkyrka.se

Haninge: Frida Nordström,
frida.nordstrom@haninge.se

Huddinge: Katarina Persson,
katarina.persson2@huddinge.se

Nykvarn: Hans-Olof Henriksson,
Hans-olof.henriksson@nykvarn.se

Nynäshamn: Jonas Qvarfordt,
jonas.qvarfordt@nynashamn.se

Salem: Jan Forsman,
jan.forsman@salem.se

Södertälje: Ebba Jordelius och Liselotte Löthagen,
ebba.jordelius@sodertalje.se och
liselotte.lothagen@sodertalje.se

Tyresö: Mette Kjörstad och Hedda Ericsson
mette.kjorstad@tyreso.se
mailto:hedda.ericsson@tyreso.se

Södertörnskommunerna: Gunilla Eitrem
gunilla.eitrem@huddinge.se

Dokumentation

2012-11-09 Riktlinjer för hållbart byggande i Södertörn Slutrapport

I denna rapport redovisas resultatet av en förstudie utförd av Ecoloop AB och White arkitekter AB under perioden april-juli 2012. Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningar att införa, och möjligheter att utforma, gemensamma krav och riktlinjer för hållbart byggande för kommunerna inom Södertörnssamarbetet - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, och Tyresö. Rapporten ska fungera som underlag för de Södertörnskommuner som framöver vill införa gemensamma krav och riktlinjer för hållbart byggande.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

White Kalla fakta Energianvändning, ekonomi och klimat

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Ecoloop White Gemensamma riktlinjer för hållbart byggande på Södertörn

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

SKL Energieffektivt byggande

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Wallenstam

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Botkyrka Bäverhyddan

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Telge Fastigheter Hållbart byggande i Södertälje

Presentation från seminariet "Hållbart byggande".

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden