sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

GIS-samverkan

Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform 

För att sköta den kommunala försörjningen av geografiskt beslutsunderlag måste samtliga kommuner ha en mät- och kartverksamhet. Mät- och kartverksamheten bedrivs med hjälp av ett geografiskt informationssystem.

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Det nya systemet innebär att kommunerna går från åtta individuella system till ett gemensamt. Systemet innebär också en möjlighet att integrera information som till exempel befolkningsutveckling, miljöpåverkan och statistik.

Leverantören av den nya plattformen är Norconsult Astando AB.

Bakgrund

Våren 2006 presenterade sex kommuner på Södertörn en ”Strategisk plan för spridning av GIS”. Planen beskriver ett gemensamt förhållningssätt till GIS. Grundtanken är att GIS är ett av flera verktyg för stöd i och utveckling av den kommunala verksamheten. I planen beskrivs hur möjligheterna med tekniken kan spridas till fler verksamheter än idag. Projektet för kommunövergripande samverkan på Södertörn bedrivs nu av åtta kommuner.

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Att GIS-verksamheterna hos Södertörnskommunerna samverkar och delar kompetens och tekniska resurser. Detta genom ett gemensamt arbetssätt och gemensamma sätt att strukturera geodata. Alla kommuners grundläggande geodata lagras i en gemensam databas.

Gemensam vision

Vi är en virtuell organisation som delar kompetens, resurser och arbetssätt. Vi har fungerande processer och rutiner som ger oss tid och energi åt det som ger nytta för våra kunder. Sammanhängande data över kommungränserna och teknisk samverkan bidrar till större nytta genom bl.a. fler tjänster. Genom att visa på tydliga vinster/nyttor av samverkan har vi ett politiskt stöd i alla deltagande kommuner.

Tidplan


Projektet startades 2006. 2008 togs beslut om fördjupad samverkan och ett samverkansavtal tecknades. Upphandling av gemensam GIS-plattform påbörjades 2010 och genomfördes i två omgångar 2011 och 2012 och efter införandeprojektet 2013-2016 så övergår projektet i löpande förvaltning.

Budget


EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Styrgruppen består av ansvariga chefer inom samhällsbyggnad eller central verksamhetsutveckling beroende på varje kommuns organisation. Styrgruppen träffas vid behov. Ledningsgruppen, består av verksamhetsansvariga inom mät, kart och GIS.


Sidan skapades den 13 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 4 januari 2017.

Webbredaktör: Karin Hassler

Kontaktpersoner

Angela Jarlenfors
Ordförande, Botkyrka kommun
073-421 85 34

Karin Hagström
Vice ordförande, Huddinge kommun
08-5353 64 41

Dokumentation

Målbild 2017

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Kort info om GIS-samverkan feb 2010-01-20

GIS-samverkan Södertörn är ett unikt projekt där åtta kommuner söder om Stockholm samverkar för att förbättra den kommunala verksamheten med hjälp av kartor, adresser, GPS och annan geografisk information. Projektet startade 2006.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Gemensam GIS-strategi 2007

Dokumentet beskriver den gemensamma GIS-strategi som antogs av projektets medlemskommuner år 2006. Strategin beskriver synsätt, arbetssätt och principer för att öka användningen av geografiska informationssystem, GIS, i verksamheter som idag inte drar nytta av tekniken.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Specifikation av gemensamma geodataprodukter A 2007-12-11

Dokumentet innehåller specifikationer för sex geodataprodukter som är gemensamma för de åtta kommunerna på Södetörn. Specifikationen är ett resultat av etapp 1 av aktiviteten Harmonisering av geodata inom GIS-samverkan Södertörn. Kommunerna har gemensamt beslutat att anpassa innehållet i sina geodataprodukter så att det överensstämmer med specifikationen senast 2008-01-01.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Förslag till fördjupad samverkan A 2008-06-09

Dokumentet beskriver hur och varför geografiska data för hela Södertörn bör lagras och förvaltas gemensamt. Förslaget är samordnat med tidigare arbete med Gemensamt digitalt vägnät. En gemensam tidplan redovisas.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentet

Missiv Förslag till fördjupad samverkan 2008-06-09

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden