sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Etablering Södertörn

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö

Mål


Vision

Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn.

Övergripande mål

Etablering Södertörn jobbar för ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn. Verksamheten är ett samverkansorgan där kommuner och andra berörda myndigheter och organisationer tillsammans utvecklar och säkerställer en likvärdig etablering för alla nyanlända.  Samverkan bygger på att allas resurser och erfarenheter används optimalt.
Det görs genom att:
•    Påverka och utöva inflytande genom den gemensamma strategen
•    Omvärldsbevaka och sprida kunskap/information på området
•    Identifiera och undanröja hinder för barn och vuxna i etablering
•    Representanter i nätverken fungerar som en länk till den egna organisationen med ansvar att internt se till helheten

Strategens uppdrag

Strategen driver de nätverk som ledningsgruppen slår fast ska finnas inom Etablering Södertörn.  Att driva ett nätverk innebär att arbeta för kunskapsutveckling, både genom internt erfarenhetsutbyte och genom externa kontakter som kan informera och vidareutveckla kommunernas olika verksamheter. Strategen ska verka för nya samarbeten som kan främja och påskynda målgruppens etablering. Fasta kommunikationskanaler är nyhetsbrev, mejlutskick, hemsida och fysiska möten.

Strategen deltar och driver de samverkande kommunernas frågor i de regionala och nationella nätverk där hen är verksam.
Strategen arbetar fram verksamhetsplanen tillsammans med nätverken. Diskussion och förankring hos ledningsgruppen sker i oktober-november varje år.

Strategen rapporterar om verksamheten genom en årlig verksamhetsberättelse som presenteras för ledningsgruppen innan den 15 januari varje år.

Exempel på pågående regionala och nationella samarbeten och nätverk där Etablering Södertörn deltar:

•    Regionala samrådet i länet med representation från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län och fem kommunrepresentanter.
•    Centrum för samhällsorientering i Stockholms län – deltar i beredningsgruppen.
•    Nationellt nätverk för Interkommunal samverkan – Regionsamordningsnätverk som representerar 134 kommuner – benchmarking och strategisk samverkan kring introduktion/etablering. Strategisk samverkan kring introduktion/etablering och ensamkommande barn.

Finansiering

De samverkande kommunerna finansierar gemensamt en strategtjänst med kringkostnader.

Befintliga grupper och nätverk:

•    Ledningsgrupp
•    Vuxen/etableringsgrupp
•    Chefsnätverk ensamkommande barn
•    Bosättningsnätverk
•    Handläggarnätverk- ensamkommande barn
•    Återsöksnätverk (statsbidrag för ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd respektive äldreomsorg och funktionshinderområdet)

Strateg
Carin Larsson, Botkyrka kommun

Tidplan


Budget


Södertörnskommunera samt Värmdö och Nacka finansierar en gemensam strategtjänst.

EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Befintliga grupper och nätverk:

  • Ledningsgrupp
  • Beredningsgrupp Vuxen
  • Arbetsgrupp Vuxen
  • Beredningsgrupp Ensamkommande barn
  • Handläggarnätverk - ensamkommande
  • Två nätverk för återsökning av statsbidrag för ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd respektive äldreomsorg och funktionshinderområdet

Strateg 

Carin Larsson, Botkyrka kommun

Kontakta Carin Larsson för uppgifter om deltagare i dessa nätverk. 


Sidan skapades den 1 april 2009.

Senast uppdaterad den 14 februari 2017.

Webbredaktör: Carin Larsson

KontaktpersonerStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden