sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Nyckeltal 2009

Här hittar du 2009 års nyckeltal, arkiverade som referens.

Finansiella nyckeltal 2009 - Botkyrka

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Botkyrkas version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Finansiella nyckeltal 2009 - Haninge

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Haninges version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Finansiella nyckeltal 2009 - Huddinge

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Huddinges version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Finansiella nyckeltal 2009 - Nynäshamn

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Nynäshamns version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Finansiella nyckeltal 2009 - Salem

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Salems version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Finansiella nyckeltal 2009 - Tyresö

Finansiella nyckeltal för Södertörn 2009 (Tyresös version).

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Funktionshinder

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Funktionshinder 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har, liksom övriga verksamheter inom Södertörn under många år tagit fram och följt statistik från verksamheten. Inom ramen för jämförelsearbetet, initierat av SKL, har man under de senaste åren dessutom i en särskild rapport presenterat en rad mjukare värden. I år har all den beskrivande statistiken ur de tre kärnverksamheterna försörjningsstöd, barn och ungdom samt missbruk sammanställts i "Södertörnsnycklarna, individ- och familjeomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv". Syftet är att lära av varandra genom att lyfta fram bra exempel och på så sätt förbättra de insatser som erbjuds inom individ- och familjeomsorgen. Rapporten är indelad i två delar där den första fokuserar på mjukare verksamhetsstatistik som utredningstider, återaktualiseringar och en omfattande kompetenskartläggnin av barnavårdsutredare. Den andra delen (bilaga 1) består av ekonomiska nyckeltal och demografiska siffror som beskriver kommunerna.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation IFO 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - IT

I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats, per anställd, kostnaden för verksamhetssystemen i förhållanden till totala IT-kostnaden och telefoni kostnad i förhållande till omslutning. Datortätheten inom olika områden och antal anställda inom IT-drift i förhållande till antal datorer redovisas.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Förskolan

I denna rapport presenteras ett antal nyckeltal för förskolan i sju av Södertörns kommuner. Genomgående redovisas uppgifter för 2005 – 2009. Jämförande nyckeltal för länet redovisas. Nyckeltalen presenteras i diagram och tabeller med kommentarer från respektive kommun.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Förskola 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Grundskolan

Nyckeltalsrapporten är en jämförelse av resultaten i sju kommuner på Södertörn. Ett av kommunernas viktigaste uppdrag inom skolan är att se till att alla barn ges möjlighet att lyckas i sina studier, oavsett var i kommunen de bor eller i vilken skola de valt att gå i. Denna rapport vill säga något om hur väl eller illa kommunerna har lyckats med det uppdraget.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Grundskolan 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Gymnasieskolan

Årets nyckeltalsrapport för gymnasieskolan har syftet att försöka hitta generella mönster när det gäller Södertörns gymnasieskola. Vad ser vi för tendenser, vilka är våra styrkor och kvaliteter, och vilka är våra utvecklingsområden? Vilka ”hot” ser vi i dagens verksamhet och vad ser vi i framtiden? Det handlar om pengar i form av ”elevströmmar” och vikande elevunderlag, vilka interna kostnader vi drar på oss. Men det handlar även om ”produkten skola och undervisningskvalitet”.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Gymnasieskolan 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Gator och vägar

Syftet med rapporten är att leverera en översiktlig bild av hur förhållandena på gator och vägar utvecklas i de olika Södertörnskommunerna, oftast satt i relation till kostnader för verksamheten. Rapporten ska ge politiker och tjänstemän med ansvar för gator och vägar en bild av likheter och skillnader mellan kommunerna. Om och när kommuner uppnår anmärkningsvärda resultat ska detta lyftas fram och goda exempel ska redovisas.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Kultur och fritid

Arbetsgruppen har detta år tittat extra mycket på hur kommunens satsningar på kultur- och fritidsverksamhet avspeglas i den uppfattning om densamma som kan avläsas i medborgarundersökningen 2009. Av undersökningen framgår att som regel uppskattas kultur och fritid mer positivt än de flesta andra verksamheter. Vid matchning mellan kommunens satsning i skattemedel och medborgarnas uppfattning om kultur och fritid som helhet visas inget entydigt samband. För bara kultur visar dock motsvarande matchning ett mycket starkt samband. Reella orsakssamband är inte verifierade.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Kultur och fritid 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Faktablad Södertörn Kultur och fritid 2009

Faktabilaga till Södertörns nyckeltal 2009 - Kultur och fritid. Innehåller verksamhetsbeskrivningar, befolkningsstatistik, idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsstöd, allmän kultur, musik-/ kulturskola, räkenskapssammandrag och kvalitetsjämförelser.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Personalförhållanden

I denna rapport presenteras jämförelser och analyser av de nyckeltal som arbetsgruppen kring Södertörns personalnyckeltal valt att fokusera på, utifrån direktiv från personalchefsgruppen. Nyckeltalen har dels tagits fram av respektive kommun, dels hämtats centralt från Sveriges Kommuners och Landstings WebOr-databas.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns Nyckeltal 2009 - Socialpsykiatri

Detta första försök att ta fram jämförande nyckeltal för verksamhetsområdet socialpsykiatri har tydliggjort att det finns skillnader men även likheter mellan kommunerna. Södertörnskommunerna behöver jobba vidare med definitionerna och hur man tolkar de olika frågorna i enkätundersökningen. Viktigt att notera är att det inte går att dra några långtgående slutsatser av rapportens resultat eftersom kommunerna i vissa fall dels har tolkat definitionerna olika och dels har olika sätt att organisera sin verksamhet. En mycket betydelsefull och viktig följd av denna rapport är dock att en nätverksgrupp, bestående av verksamhetscheferna för socialpsykiatrin inom Södertörnskommunerna, skapats.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2009 - Verksamhetslokaler

I denna rapport presenteras jämförelser och analyser av kostnader för kommunernas verksamhetslokaler. Jämförelsen omfattar tre år. Rapporten omfattar i huvudsak två huvudområden: Fastighetsförvaltning och Lokalanvändning. Rapporten beskriver också kortfattat en hyresgästenkät som är gjord under 2010.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Verksamhetslokaler 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Södertörns nyckeltal 2010 - Äldreomsorg

Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv 2010. Årets arbete har tagit sitt avstamp ur 2009 års rapport som var det första året då Södertörns nyckeltal för äldreomsorg och Jämförelsenätverket kunde sammanfogas i en gemensam rapport. Rapporten mottogs mycket positivt och ambitionen för årets arbete har varit att ytterligare finjustera och kvalitetssäkra nyckeltalen och därmed jämförelserna. Fokus har varit kvalitetsindex för hemtjänst och särskilt boende samt avgifter. Vi har avstått från omfattande beskrivningar i form av textmassor utan istället lyft fram en rad kvalitetssäkrade nyckeltal och jämförelser.

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Presentation Äldreomsorg 2010

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Sidan skapades den 19 september 2011.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden